Jak założyć odpowiedni luksemburski fundusz inwestycyjny?

Luksemburskie fundusze inwestycyjne są interesujące z różnych względów i pozwalają na wybór formy dopasowanej do potrzeb każdego inicjatora i inwestora.

Różne rodzaje funduszy

Luksemburg oferuje bardzo duży wybór rodzajów wehikułów poczynając od tzw. funduszy nieregulowanych SCSp/SCS/SCA(-AIF), poprzez RAIFy czyli zarezerwowane alternatywne fundusze inwestycyjne (fonds d’investissements alternatif réservé, reserved alternative investment fund), a także różne formy regulowanych funduszy inwestycyjnych takich jak SIF czyli specjalistyczny fundusz inwestycyjny (fonds d’investissement specialisé, specialised investment fund), SICAR czyli fundusz inwestujący w kapitał ryzykowny (société d’investissement en capital à risque, risk capital investment company), UCI Part II czyli fundusze podlegające drugiej części luksemburskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2010 r., które w Luksemburgu mogą być oferowane inwestorom detalicznym, kończąc na funduszach UCITS podlegających dyrektywie 2009/65/WE i przepisom je wdrażającym. Do tych form dochodzą też formy nie będące funduszami inwestycyjnymi sensu stricto, ale niejednokrotne wykorzystywane do podobnych celów, takie jak SOPARFI, a także spółki sekurytyzacyjne. Read more